Works on Paper > Phantasmagoria 2011

Phantasmagoria #1
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #2
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #3
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #4
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #5
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #6
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #7
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #8
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #9
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #10
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #11
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #12
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #13
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #14
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #15
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #16
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #17
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #18
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #19
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #20
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #21
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #22
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #23
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #24
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #25
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #26
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #27
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #28
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #29
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #30
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #31
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #32
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #33
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #34
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #35
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #36
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #37
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #38
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #39
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #40
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #41
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #42
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #43
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #44
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #45
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #46
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #47
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #48
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #49
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #50
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #51
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #52
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #53
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #54
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #55
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #56
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #57
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #58
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #59
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011
Phantasmagoria #60
mixed media & collage on paper
240x170mm
2011

60 mixed media & collage works on paper -
240x170mm - framed